top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Probate Research Hungary – Magyar Örököskutató Iroda Kft kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet) és egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően (lásd: http://www.naih.hu/index.html) az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Probate Research Hungary Kft az itt meghatározottak szerint kezeli az Ön által az Iroda előtt feltárt személyes adatokat. A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed az Iroda minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen nyilatkozat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. és az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak.

Az adatkezelő

A személyes adatok kezelője a Probate Research Hungary Magyar Örököskutató Iroda Kft.

Az Adatkezelő elérhetőségei az alábbiak:

Adatkezelő címe: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV/11.
Adatkezelő telefonos és fax elérhetősége: (+361) 269-9547, 269-9548, (+361) 269-9549
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: office@probatehungary.com
Adatkezelő honlapja: http://www.probatehungary.com/

A honlap adatkezelése

A Probate Research Kft saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Cégünk ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Az Iroda nyilvános elérhetőségein és a honlap „Kapcsolat” menüpontjának segítségével bárki felveheti a kapcsolatot az Irodával. A kapcsolatfelvétel során az érintett dönt az általa megadott személyes adatok kezeléséről. Az adatkezelés jogalapját az érintett biztosítja azzal, hogy az előzetes tájékoztatás alapján önként megadja az adatokat az Iroda számára a kapcsolatfelvétel céljából.

Az adatkezelés jogalapja

A Probate Research Kft megbízási szerződést köt ügyfeleivel. Ebben az esetben az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. Kezelt adatok: Megbízó/ügyfél neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi azonosító jele, adóazonosító jele, személyi igazolvány száma. A Probate Research Hungary Kft megbízója személyes adatait a megbízás keretin belül, az érintett hozzájárulásval kezeli, az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Az Adatkezelő a megbízási szerződés teljesítésétől eltérő célokra a személyes adatokat nem használhatja. A megadott adattok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.
Adatkezelő nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatkezelés tartama

A Probate Research Hungary Kft az adatokat a megbízási szerződés tartama alatt kezeli. A személyes adatok a megbízó erre vonatkozó kérelme esetén kerülnek törlésre az Adatkezelő által.

Az adatkezelés biztonsága, adatvédelem, az adatkezelés szabályai

Az Adatkezelő – az EU Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) és az Infotv-ben foglaltakkal összhangban – gondoskodik az érintettek által rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos tárolásáról. Az Adatkezelő az adatok kezelése során olyan technikai és szervezési intézkedéseket, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférésének, az adatok megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy megsemmisülésének elkerülését biztosítják, így alkalmasak az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

Az Iroda szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és az Iroda megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A Probate Research Hungary Kft kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Iroda vezetője az Iroda sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

Az Iroda munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az ügyfél jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Probate Research Hungary Kft. az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Cégünk a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ha a nyilatkozat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Iroda által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. Az ügyfél jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában.

Az érintettek az Infotv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak és az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 21. cikke szerint tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintettek a személyes adataik védelméhez való jogaikat polgári bíróság előtt érvényesíthetik, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.;,telefonszáma: +36 1/391-1400; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panasszal fordulhatnak.

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

A Probate Research Hungary Kft egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a Probate Research Hungary Kft tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozat 2018. május 24. napjától visszavonásig hatályos.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a magyar és európai jog szabályai, így különösen az Infotv. és EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

bottom of page